Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti BrandCloud s.r.o.
se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 70/14, PSČ 128 00, IČ: 04745639
Email: info@brandcloud.pro, tel.: 608 422 822
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 253034

pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky brandcloud.pro a jejich subdomén. 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování internetové aplikace (dále jen „Smlouva“) uzavřených mezi obchodní společností BrandCloud s.r.o., se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 70/14, PSČ 128 00, IČ: 04745639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 253034 (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými osobami a právnickými osobami, se kterými bude Smlouva uzavřena (dále jen „Klient“). VOP dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese brandcloud.cz (dále jen „Aplikace“) a další související právní vztahy.

1.2 VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat, o čemž se zavazuje Klienta informovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení některých pojmů

2.1. Službou BrandCloud se rozumí počítačová aplikace BrandCloud, její grafické uživatelské rozhraní, počítačové databáze a další součásti aplikace BrandCloud Poskytovatele poskytované prostřednictvím Aplikace (dále jen „služba BrandCloud“) sloužící k online správě a přístupu k logo manuálu Klienta.

2.2. Prostřednictvím služby BrandCloud může Klient spravovat logo manuál své organizace v reálném čase, prostřednictvím sítě internet, v místě a čase dle své volby a zároveň prvky logo manuálu sdílet s osobami z řad zaměstnanců, spolupracujících osob (partnerů, klientů) tak, aby zajistil konzistentní užívání pouze aktuálních grafických, propagačních a identifikačních prvků své organizace.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě uzavřené Smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem mohou osoby z řad zaměstnanců a dalších pracovníků uživatele (dále jen „Uživatel“) přistupovat do svého uživatelského rozhraní na Aplikace, které jim bude zpřístupněno na základě pokynu Klienta. Ze svého uživatelského rozhraní má Uživatel zejména možnost přistupovat k aktuálním grafickým, propagačním a identifikačním prvkům organizace Klienta (dále jen „Účet Uživatele“).

3.2. Přístup k Účtu Uživatele je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel neumožní a Klient se zavazuje zajistit, že Uživatel neumožní použití svého Účtu Uživatele jinými osobami. Klient i Uživatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Účtu Uživatele a berou na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta a/nebo Uživatele.

3.3. Poskytovatel může Klientovi a/nebo Uživateli znemožnit využívat Účet Uživatele (a službu BrandCloud), a to zejména v případě, kdy Klient a/nebo Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy a/nebo VOP.

3.4. Klient bere na vědomí, že Účet Uživatele nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob.

3.5. Poskytovatel může Účet Uživatele zrušit v případě, že bude ukončena platnost Smlouvy.

4. Poskytování služby

4.1. Poskytovatel se zavazuje provozovat a zpřístupnit službu BrandCloud pro Uživatele nepřetržitě, s výjimkou údržby hardware a software Poskytovatele. Poskytovatel dále neručí Klientovi v případě, že budou v poskytování služby BrandCloud bránit potíže na straně Klienta, Uživatele nebo na straně jiných osob. Službu BrandCloud také nemusí Poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci apod.

4.2. Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby BrandCloud. V souvislosti s touto povinností může Poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby BrandCloud za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny Aplikace, software nebo jiných počítačových programů.

4.3. Poskytování služby BrandCloud může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5. Odpovědnost poskytovatele za vady služeb

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a Smlouvou. Poskytovatel prohlašuje, že služba BrandCloud je bez faktických vad a v podstatných rysech funkční. Za vadu služby se nepovažují výpadky v poskytování služby BrandCloud a/nebo Aplikace v souladu s VOP.

5.2 Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené Klientovi, Uživatelům nebo jiným osobám na jejich počítačích ani za nepřímé, následné, vedlejší nebo sankční škody (zejm. ušlý zisk, odškodnění za ztrátu soukromí, ztrátu užitku z jakéhokoli počítače, ztrátu obchodních informací, přerušení provozu, či jinou peněžitou ztrátu) v souvislosti s použitím služby BrandCloud. Omezení odpovědnosti za škodu se uplatní v maximálním možném rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů.

5.3 Odpovědnost Poskytovatele za vady a za jakékoli škody v souvislosti se služnou BrandCloud ve svém souhrnu v žádném případě nepřesáhne částku, kterou Klient uhradil za užití služby BrandCloud Poskytovateli.

6. Ochrana osobních údajů uživatele

6.1. Ochrana osobních údajů Uživatele, příp. i Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

6.2. Uživatel, příp. i Klient, který je fyzickou osobou, souhlasí užíváním služby BrandCloud a/nebo Aplikace se zpracováním svých osobních údajů uvedených při registraci.

6.3. Uživatel, příp. i Klient, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření Smlouvy a plnění práv a povinností s touto Smlouvou souvisejících a pro účely nabízení obchodu nebo služeb a zasílání obchodních sdělení Uživateli, popř. i Klientovi, který je fyzickou osobou.

6.4. Uživatel, příp. i Klient, který je fyzickou osobou bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do Účtu Uživatele zanést jakoukoli změnu ve vyplněných osobních údajích.

6.5. Zpracováním osobních údajů Uživatel, příp. i Klient, který je fyzickou osobou může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele, příp. i Klienta, který je fyzickou osobou, předávány třetím osobám s výjimkou osob, které se podílejí na chodu Aplikace a/nebo služby BrandCloud jako zpracovatelé osobních údajů Uživatele, popř. i Klienta, který je fyzickou osobou, a/nebo které disponují autorskoprávními oprávněními ke službě BrandCloud a/nebo jiných správců osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb a zasílání obchodních sdělení Klientovi.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Smlouvy a dobu tří let po ukončení její platnosti. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7. Uživatel, příp. i Klient, který je fyzickou osobou potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8. V případě, že by se Uživatel, příp. i Klient, který je fyzickou osobou domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.8.1. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9. Požádá-li Uživatel, příp. i Klient, který je fyzickou osobou, o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel nebo zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Prohlášení Klienta

7.1 Klient se zavazuje, že prostřednictvím Aplikace a/nebo služby BrandCloud nebude porušovat práva třetích stran k jejich duševnímu vlastnictví, zejména tedy nebude porušovat autorská práva, práva k ochranným známkám, nebude jednat způsobem, které by mohlo být nekalosoutěžním apod. V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností a Klient je povinen nahradit Poskytovateli škodu tímto způsobenou, včetně případných nákladů soudního řízení a dalších nákladů spojených s nároky třetích stran, jejichž práva byla porušena, či které takové porušení žalují nebo namítají.

8. Ukládání cookies

8.1. Klient, resp. Uživatel, souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící k rozpoznání počítače při jeho komunikaci s Aplikací a/nebo službou BrandCloud a k následnému využití některých funkcí Aplikace či služby BrandCloud.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace